Algemene voorwaarden

Versterre Rijschool, hierna te noemen Versterre.

Door les te nemen bij Versterre gaat cursist akkoord met de volgende voorwaarden: Verkeersschool Versterre staat ingeschreven bij het CBR onder nummer 3580*A3 , kring 34. Verkeersschool Versterre staat ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 37055144 en voert diverse handelsnamen voor producten die betrekking hebben op verkeersopleidingen.

De lesstof staat beschreven in het lesplan Stap-pen rijopleiding en voldoet aan de eisen die door het CBR in de rijprocedure worden beschreven. Instructeurs van Versterre zijn in het bezit van een geldig instructiecertificaat. De lesvoertuigen voldoen aan alle wettelijke eisen om met deze voertuigen te mogen lesgeven.

Verzekering persoonlijke schade of letsel en aansprakelijkheid:

Versterre is verzekerd volgens de wettelijke eisen. Deelname aan het verkeer is te allen tijde een risico, waardoor verwonding, arbeidsongeschiktheid of zelfs de dood kan ontstaan. Omdat Versterre geen aansprakelijkheid kan aanvaarden buiten de vereiste verzekeringen om, verklaart cursist het volgende:

  • Het rijden met een lesvoertuig van Versterre als feitelijke en/of juridische bestuurder en/of als passagier geschiedt geheel op eigen risico.
  • Cursist vrijwaart Versterre alsmede de instructeur persoonlijk, van aansprakelijkheidsstelling wegens persoonlijke schade van hem/haar zelf, in welke vorm dan ook, door hem/haar alsmede door derden.
  • Cursist verklaart dat hem/haar bij gerechtelijke uitspraak niet de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen is ontzegd, noch zijn rijbewijs is ingevorderd.
  • Cursist verklaart dat hij niet onder invloed is van een stof waarvan hij weet of redelijkerwijze moet weten dat deze stof van invloed is op de rijvaardigheid.
  • Cursist verklaart dat de antwoorden op de medische vragen, zoals deze gesteld worden in de Gezondheidsverklaring van het CBR naar waarheid beantwoord zijn.

Opleidingen:

Theorieweekend wordt aangeboden als complete cursus. Theorieweekendreserveringen worden uitgevoerd aan de hand van een inschrijvingsformulier. Na inschrijving zijn bij annulering van het Theorieweekend de theorie-examen reserveringskosten van 50,- niet terug te vorderen. Bij annulering binnen 7 dagen of bij niet verschijnen op de cursus is het volledige cursusgeld niet terug te vorderen.

Rijopleidingen in welke vorm dan ook, worden aangeboden per lesuur van ongeveer 60 minuten, gerekend vanaf het moment van arriveren van instructeur, tot het bereiken van eindpunt of volgend ophaaladres. Door les te nemen bij Versterre verplicht de cursist zich niet tot het volgen van een volledige opleiding, ook reeds betaalde lessen worden minus reeds gereden lessen en CBR kosten op eerste verzoek terugbetaald.

Het aantal benodigde uren die volgens Versterre nodig zijn voor het behalen van het rijbewijs, blijven ten alle tijden een schatting waar geen rechten aan ontleend kunnen worden. Bij het niet kunnen volgen van ongeveer 60 minuten rijles door oorzaak die ligt bij instructeur, wordt de niet gereden tijd in mindering gebracht. Binnen een termijn van 48 uur (exclusief de zon- en feestdagen) is het niet mogelijk een les te annuleren, zonder de volledige lesprijs te voldoen.

Tijdens de lessen wordt er door de instructeur niet gerookt. Bij uitval van auto op examendag, wordt een andere auto ingezet; kan het examen geen doorgang vinden door oorzaak die ligt bij Versterre, wordt kosteloos een nieuw examen aangevraagd en vijf uur les aangeboden.

Auto en Theorie examengaranties:

Examengaranties voor de theorie-examens worden aangeboden op de volgende voorwaarden: De kandidaat is op het gehele weekend en op tijd aanwezig. De kandidaat heeft voor de eerste dag van het weekend theorieboeken van Versterre geleend. De kandidaat is geslaagd voor het bordenexamen tijdens het Theorieweekend, waarvan 33 vragen van de 40 vragen goed moeten worden beantwoord. De kandidaat is gezakt voor het eerste door Versterre geplande examen. Bij het niet aanwezig of te laat zijn op het theorie-examen of niet toegelaten worden door het CBR is er geen restitutie mogelijk van het examengeld. Hier wordt ook geen gratis herexamen voor aangeboden. Indien voldaan is aan deze voorwaarden ontvangt de kandidaat 1 gratis herexamen, dat afgenomen moet worden binnen 3 maanden na zakken.
Examengaranties voor de auto herexamens worden aangeboden op voorwaarde dat het advies over het aantal te volgen lessen wordt opgevolgd. Om aanspraak te kunnen maken op een auto- herexamen garantie, moet een tussentijdse toets en een theorieweekend gevolgd zijn.

De auto herexamens kunnen alleen bij Versterre worden afgenomen en zijn niet inwisselbaar voor geld. Tussen de auto herexamens in, dienen minimaal 5 lesuren bij Versterre te worden gereden. Na het afleggen van het eerste examen, worden de eventuele benodigde CBR herexamens aangeboden voor 145,- per herexamen.
De garantie geldt uitsluitend voor CBR herexamens, de zogenoemde BNOR examens (na het vierde CBR examen) worden apart berekend.

Betalingen:

Prijzen kunnen wijzigen. Verhogingen worden minimaal vier weken vooraf aangekondigd door een informatiebrief in de lesauto’s. Lesprijs per uur, moet aan het einde van iedere les contant worden voldaan aan de instructeur. Cursist is verplicht om afsprakenkaart iedere les mee te nemen.

Prijzen van examens en tussentijdse toets (CBR) liggen vast op het moment dat het examen wordt aangevraagd en kunnen na aanvraag niet worden verhoogd. Reserveringen voor het examen en de tussentijdse toets worden uitsluitend uitgevoerd na betaling van examengelden.

Klachtenafhandeling/restitutie:

Eventuele klachten dienen terstond aan Versterre gemeld te worden. Door het volgen van een volgende les, verklaard de cursist tevreden te zijn over de reeds gevolgde en betaalde lessen. Hierdoor vervalt ook alle aanspraak op restitutie van reeds gevolgde en betaalde lessen.